SIELUNHOITO
1. TEE OPETUSLAPSIA JEESUKSELLE

Uuden liiton tarkoitus ja tehtävä on julistaa suurta ilosanomaa Jeesuksesta ja tehdä kaikista kansoista Hänelle opetuslapsia. Pyhä Henki vahvistaa tämän tehtävän voimallisesti. Sielunhoidon tarkoitus ei ole keskustella ja yrittää rukoilla pois ongelmia, joita ilmenee käytännön elämässä. Sinulla on sama tehtävä kuin apostoleilla. Sinun tulee julistaa ihmisille Jeesuksen vastaanottamista ja Hänelle antautumista Pyhän Hengen tulessa upottamisessa. Sinun tulee vakuuttaa palveltavasi siitä, että Jeesuksen muotoon muuttumisen prosessissa Jeesus tulee antamaan varustuksen ja ratkaisut kaikkiin hänen elämänsä ongelmiin.

Sielunhoidon ohje on:

Matt. 6:33: Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa (= Pyhän Hengen hallitsemaa elämää) ja hänen vanhurskauttansa (= Jeesuksen Voidellun muotoon muuttumista), niin myös kaikki tämä teille lisätään sen ohessa.

Sinun auktoriteettisi sielunhoitajana perustuu minuuteesi ja asemaasi Isän rakkaana poikana / tyttärenä. Sinun auktoriteettisi aktivoituu ja saa voiman, kun sinä kohtaat palveltavaasi Isän äärimmäisellä rakkauden myötätunnolla. Silloin Pyhä Henki antaa sinulle ilmestystietoa ja viisautta, kuinka sinun tulee edetä sielunhoitotilanteessa.

Sielunhoitotilanteessa sinä kohtaat ihmisten syntiongelmia. Sinun tulee silloin johtaa ihmisiä tunnustamaan tiedostetut syntinsä ja irtisanoutumaan niistä. Yleensä tiedostetut syntiongelmat ovat vain ilmentymiä särkyneestä sydämestä, joka on varsinainen sielunhoidon kohde. Elämän hallintaongelmien, sairauksien, köyhyyden ja kaikkien sukukirouksien voittaminen tulee mahdolliseksi vasta kun ihmisen särkynyt sydän saa kohdata Jeesuksen ja Jumalan Isän parantavan rakkauden.

Jes. 61:1-4: Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Siionin murheellisten päähän - antamaan heille - juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan, ja heidän nimensä on oleva "vanhurskauden tammet", "Herran istutus", hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Ja he rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, kohottavat ennalleen esi-isien autiot paikat; ja he uudistavat rauniokaupungit, jotka ovat olleet autiot polvesta polveen.

Sinä voit ryhtyä jonkin ihmisen kanssa hedelmälliseen sielunhoitoon vain yhteisen sopimuksen pohjalta. Kaiken täytyy tapahtua vapaaehtoisen Jeesukselle antautumisen perustalla. Sielunhoitajana sinulla on tehtävä tietysti rohkaista jokaista syvempään antautumiseen. Tärkein sielunhoitoa nopeuttava alue on lisääntyvä Pyhällä Hengellä täyttyminen.

Seuraava periaate soveltuu kaikkiin sielunhoitotilanteisiin tarvealueista riippumatta:

 • Kohtaa palveltavaa kunnioituksella, huomaavaisuudella, myötätunnolla ja auktoriteetilla. Tunnustaudu palvelijan asemaan ja auktoriteettiin niin, että palveltavasi uskoo ja luottaa sinuun Jumalan palvelijana.

 • Kuuntele riittävästi ja tarkkaavaisesti palveltavaa. Rohkaise häntä kertomaan tarpeellisia yksityiskohtia. Kun olet saanut palveltavasi luottamuksen, sinä voit johtaa häntä puhumaan asioista, jotka tulee käsitellä Jeesuksen ilmestymiseksi.

 • Johda palveltava terveeseen Jeesuksen ja apostolien opetuksen ymmärtämiseen ja uskonnollisista valheista irtisanoutumiseen.

 • Älä uppoa ongelmiin tai rukoussuorituksiin, vaan tähtää palveltavan hengen vahvistamiseen, sielun puhdistamiseen ja Pyhän Hengen vastaanottamiseen ja johdatukseen.

 • Julista Jeesuksen täydellistä pelastusta kaikesta synnistä, sairaudesta, kuolemasta ja pimeyden vallasta Jumalan uskon voimassa ja Pyhän Hengen voitelussa.

 • Pyri palveltavasi kanssa sopimukseen kaikesta, mitä tulette yhdessä julistamaan ja anomaan Jeesukselta.

 • Tiedosta ja julista palveltavallesi, että sopimuksen perusteella teillä on nyt pääsy Jumalan Isän kosketukseen ja kaiken vääryyden, sairauden vallan ja muun pimeyden on väistyttävä.

 • Johda palveltava henkilökohtaisen Pyhän Hengen ilmestystiedon vastaanottamiseen omaan tilanteeseensa. Kun hän huomaa ymmärtävänsä itse ja saa Pyhän Hengen todistusta, ratkaisu tulee nopeasti.

 • Johda palveltava sisäiseen vakuuttuneisuuteen vääryydestä ja pimeydestä irtisanoutumiseksi.

 • Johda palveltava julistautumaan irti suun tunnustuksella kaikesta, missä hän etsii Jeesuksen vapauttavaa, parantavaa ja uutta luovaa kosketusta.

 • Johda palveltava omalla suullaan antautumaan syvemmin Jeesukselle, irtisanoutumaan pimeydestä ja erityisistä ongelmistaan.

 • Julista palveltavallesi Jeesuksen täysi pelastus, anteeksiantamus ja vapautus kaikesta, mitä hän on irtisanonut ja tuominnut.

 • Julista palveltavallesi oikeus omistaa Jeesuksen täydellinen sovitus ja oikeus täyteen vapauteen, terveyteen ja uuteen elämään Pyhän Hengen voimassa.

 • Johda hänet irti tuhoavista ihmissuhteista, ympäristöistä ja harrastuksista. Jeesuksen muotoon muuttuminen johtaa uuteen arvomaailmaan, uusiin päämääriin ja uuteen elämäntyyliin.

Sielunhoidossa on mahdollisuus ja tuleekin paneutua syvällisesti palveltavan elämäntilanteeseen, elämänhistoriaan sekä luonnollisen että hengellisen elämän ongelma-alueisiin. Jokaisen aikuisuuden ongelman juuret ulottuvat varhaislapsuuteen. Sille alueelle pääsee vain Pyhä Henki. Sitä varten on käsiteltävä henkilön vanhempiin ja isovanhempiin liittyviä elämän ja uskon ongelmia.

Paavali kirjoitaa efesolaisille syvällisen hengellisen kasvutavoitteen. Tämä on sinunkin sielunhoito palvelutyösi sisältö:

Ef. 4:11-24: Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on...
Pyhän Hengen voiteleman palvelutyön tarkoitus on eheyttää särjettyjä sydämiä, vapauttaa sieluja ja koko elämää demonisaation ja traumaattisuuden vallasta ja sen kautta johtaa Jeesuksen tuntemiseen ja Hänen parantavan voimansa kosketukseen. Tämä tarkoittaa syvää mielen uudistamista, jotta sieluun kätkeytynyt demonisaatio ja valheet kukistuvat.

...Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa: älkää enää vaeltako, niinkuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa, nuo, jotka, pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä (mielen sydän, sisin, tunteet, ymmärrys, ajatukset, muisti, unelmat) paatumuksen (porosis = tyhmyys, hulluus, kovuus, turtuminen) tähden, ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta, ahneudessa...
...Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan, jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niinkuin totuus on Jeesuksessa: että teidän tulee panna pois vanha (elämäntapanne) ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä a pukea päällenne uusi ihminen (elämäntapa), joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen.

Sielunhoitajana sinä kohtaat ihmisten koko synnin ja ongelmien kirjon, jonka käsittelemiseen sinä tarvitset Pyhän Hengen voitelun ja varustuksen. Sinun tehtävänäsi ei ole ratkaista näitä ongelmia tai ottaa niitä päällesi, vaan sinun tulee johtaa Jeesuksen apua etsivät itse Jeesuksen kohtaamiseen. Sinun tulee asettaa oma uskosi ja voitelusi apua etsivän hyväksi ja luottaa Jeesuksen ilmestyvän tässä tilanteessa.

Sielunhoitajana sinä et voi enää hoidattaa omia traumojasi. Palveltavallasi on oikeus odottaa sinulta Jumalan rakkautta, Pyhän Hengen ilmestystietoa, Jumalan uskoa ja vanhurskauden voimaa ongelmien ratkaisemiseksi. Tässä jalossa palvelutyössä sinä tarvitset:

 • apostolin voitelua, että Jeesus voi lähettää sinut palvelemaan tai lähettää jonkun luoksesi vastaanottamaan palvelua Pyhän Hengen voimassa,

 • profeetan voitelua, että sinä saat ilmestystä Jumalan suunnitelmasta lähimmäisesi elämässä, saat ilmestystä kuinka Pyhä Henki voi kussakin tilanteessa toimia tuodakseen vapautumista, parantumista ja eheytymistä, sekä julistaaksesi tuoretta ilmestystä Jeesuksesta kuhunkin tilanteeseen,

 • evankelistan voitelua vakuuttaaksesi palveltavan Jeesuksen pelastavan, parantavan ja vapauttavan voitelun todellisuudesta aina kun keskustelussa tarvitaan,

 • paimenen voitelua ottaaksesi lähimmäisen lähellesi, rakkautesi ja uskosi kasvattavaan suojaan ja turvaan niin että Pyhä Henki voi koskettaa häntä sekä

 • opettajan voitelua opettaaksesi lähimmäisellesi tarpeelliset asiat vapautumiseksi, parantumiseksi, eheytymiseksi ja vapaana pysymiseksi.

SIELUNHOITO